BejelentésRicsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tanulni jó!

MENÜ
Családbarát iskola

 

A program tartalma, szükségessége és céljai

 

A Családbarát iskola olyan komplex megközelítésű, mentálhigiénés elvekre

és módszerekre épülő közösség- és személyiségfejlesztő, együttműködést

generáló program, amely partnerként vonja be a szülőket, a diákokat

és a pedagógusokat az oktatási és az iskolán kívüli feladatokba.

 

A gyermekszegénység csökkentése, valamint annak érdekében, hogy a felnövekvő generációk a társadalom felelős, aktív tagjaivá váljanak, megfelelő időben meg kell kapniuk a szükséges támogató segítséget személyiségük, egyéniségük kibontakoztatásához, a megfelelő képességek elsajátításához.

A hátrányos helyzetű gyermekek a családban gyakran nem tudják mindezt megfelelő

szinten elsajátítani, ezért helyben elérhető szolgáltatásokat és programokat kell kialakítani, a gyermekek jogainak érvényesítése érdekében.

 

Célok:

 

·        A szülők bevonása a gyermekek iskolai oktatásának minden lehetséges

     részletébe.

 

·        Iskolán kívüli programok biztosítása egy önsegítő, egymást támogató

      szülőközösség kialakítása érdekében.

 

·        A pedagógiai módszerek „tanulóbaráttá alakítása” és a gyermekek egészséges

     személyiségfejlődésének elősegítése.

 

·        Demokratikus közösség létrehozása, ahol minden gyermek és minden

     szülő megtapasztalhatja, hogy származása és társadalmi helyzete

     nem jelenthet hátrányt, ha egy befogadó és együttműködő közösség tagja.

 

·        Elfogadtatni az iskola minden tanárával, hogy a módszereink hasznosak;

     azonos szemléletet kialakítani a tantestületen belül.

 

·        Felkészült szakemberek segítségével és/vagy a tanácsaik szerint

     alakítani az egyéni fejlesztést és az iskolán kívüli közösségi programokat.

 

·        Fenntartható programot biztosítani a felső tagozatos osztályfőnök megfelelő

     időben történő bevonásával.

 

·        Alkalmazni a programot és a módszereket minden osztályban.

 

 

 

 

 

Az innováció bevezetésének szükségessége

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rövid bemutatása.

Iskolánk Ricse községben található, a Bodrogközben, Sátoraljaújhelytől 40 km-re.

 Az iskola tanulóinak létszáma jelenleg 337 fő, 83% HH- s és 48% HHH- s, iskolánkban 56 % - os a roma tanulók aránya. Ezért jelentős számunkra, hogy részt vehetünk a TÁMOP programban. Szeretnénk segíteni, kiemelni a kompetencia alapú oktatás által előrébb vinni azon tanulóinkat, akik rászorulnak. Reméljük, hogy a kompetencia alapú oktatás és a kooperatív technikák elsajátíttatása révén sokat fejlődik a hasznos és értékes tudás. Szeretnénk, ha tanulóink ezzel a módszerrel az aktuális fejlettségük és az egyéni tanulási stílusukhoz mérten tudnának fejlődni, sikerélményhez jutni.

Az iskolában a viselkedési és/vagy tanulási problémái miatt „nehezen kezelhető” kategóriába besorolható gyerekek létszáma magas. Intézményünk működését úgy tudjuk eredményesebbé tenni ha tanulóink érdeklődésére építünk és figyelembe vesszük a szülői érdekeket is. A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és pedagógus közösségünk koordinált, aktív együttműködése.

Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás, és a koordinált pedagógiai tevékenység. Feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás. Céljaink eléréséhez a szülőknek és a gyerekeknek különböző programokat szerveztünk.

 

A szülők számára tervezett programok:

 

-         előre tervezett szülői értekezletek (évente két alkalommal), rendkívüli szülői értekezletek.

-         folyamatos konzultációs lehetőség a pedagógussal a gyermek iskolai, otthoni munkájáról, előmeneteléről, a problémákról és a teendőkről;

-         nyílt nap;

-         a szülők bevonása az iskolai rendezvényekbe;

-         pályaválasztási tanácsadás

 

 

A gyermekek számára tervezett programok:

 

-         Játszócsoport az osztályfőnöki órán.

-         Differenciált oktatás az órákon.

-         Folyamatos szereplési lehetőség váltakozó területeken.

-         Probléma felmerülése esetén tanácskozás összehívásának lehetősége.

-         Egész napos oktatás 1-2. évfolyamon.

-         Két napközis csoport biztosítása.

-     Életpálya építés

 

 

 

 

 

 

 

A szülők és a diákok közös programjai:

 

-         Családlátogatások.

-         A születésnapok és a gyermekek által elért sikerek közös megünneplése.

-         Farsangi rendezvény szervezése, aktív szülői részvétel az előkészületekben és a

     lebonyolításban.

-         Osztálykirándulás szervezése.

-         Gyereknap alkalmával közös főzés osztálykeretben.

-         Művészeti iskola rendezvényei.

-         Diákönkormányzat által szervezett programok.

-     Hagyományőrzés

 

Várható eredmények:

 

 Szülők számára tervezett programok:

 

-         személyes kapcsolatba kerülés a szülőkkel, ami nyíltabb beszélgetésre ad lehetőséget a problémákról.

-         a szülők együttműködése segítséget nyújt a különböző programok megszervezésében

-         A szülő értekezletek témáit a szülők és a pedagógusok lehetőleg közösen fogalmazzák meg, kiemelt helyen szerepeljenek a nevelési kérdések így jobb eredmény várható az együttműködés terén.

 

-         A folyamatos konzultációval a gyermekek otthoni és iskolai élete közötti határok csökkennek.

-         A szülők „kíváncsiak” az iskolában zajló konkrét tevékenységekre.

-         Érdeklődésük kielégítésére a nyílt napon való részvétel ad lehetőséget.

     A gyermeknek is öröm  ha tudja hogy a szüleit érdekli, amit ő csinál. A nyílt

     napokon a szülők jobban megismerik a gyermekek és a nevelők kapcsolatát.

-         Az iskolai rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában hatékony együttműködésükkel nagymértékben segítik a pedagógusok munkáját.

-         A szülői munkaközösség tagjai tartják a kapcsolatot a szülői ház és az iskola között.

     Észrevételeikkel, javaslataikkal erősítik a hatékony együttműködést.

 

A gyermekek számára tervezett programok:

 

-         Fejlődik a diákok önismerete, javul az érzelmeik kifejező képessége.

-         Megismerik, szűkebb és tágabb környezetüket, feltérképezik annak sokféleségét, hatásainak változatosságát.

-         Megtanulnak alkalmazkodni, egyénileg és csoportban dönteni, alternatívák között választani, döntési következményeket felmérni.

-         Képesek lesznek felismerni, adekvát formában közvetíteni belső szükségleteiket.

-         Rendelkeznek olyan képesség együttesekkel, amelyek alkalmassá teszik őket az élet különböző területein való helytállásra.

-         Javul a tanulási motivációjuk.

-         Lehetőség adódik az egyéni differenciálásra a gyakorlási módok változatos

     alkalmazására, a szociális hátrányok leküzdésére.

 

  Szülők és diákok számára

 

 

-         A szülőket sikerült változatos helyszíneken és különböző helyzetekben

     is partnerként bevonni gyermekeik iskolai oktatásába és a nevelési folyamatba.

 

-         Sikerült kialakítani egy önsegítő, egymást támogató szülő-diák közösséget

     az iskolai és iskolán kívüli programok biztosításával.

 

-         A különböző iskolai módszerekkel a gyermekek önbizalma, önértékelése, társaikhoz való viszonya jelentősen javult és a tanulmányi eredményük is jobb lett.

 

-    Csökken a hiányzások és a magántanulók száma.

 

 

Az innováció sikerességét elősegítő módszerek:

-         Előadások (információk átadása egyszerre sok embernek)

-         Kerekasztal-beszélgetések (minden szülő bekapcsolódhat a beszélgetésbe)

-         Csoportmunkák (aktivizálják a szülőket)

-         Szerepjátékok (problémahelyzetek megoldására)

     -  Vita (akkor alkalmazzuk ha eltérő vélemények, nézetek  vannak egy témában)

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!